REGULAMIN VOUCHER - Karczma Zapiecek

loading

REGULAMIN VOUCHER

  1. DEFINICJE

1.1 Wydawcą Voucher jest Restauracja Karczma Zapiecek, ul, Krupówki 43, 34-500 Zakopane (Remo Sp. z o. o. Sp.j, ul. Plac na Groblach 21, 31-101 Kraków, NIP: 6762399699).

1.2 Voucher (dalej zwany w skrócie Voucher) to bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający do jego realizacji w Restauracji Karczma Zapiecek, ul, Krupówki 43, 34-500 Zakopane.

1.3 Nabywca – osoba fizyczna lub firma, która otrzymuje od Wydawcy Voucher w zamian za przekazanie środków pieniężnych na konto Wydawcy. Nabywca po upływie 48h od zaksięgowania wpłaty otrzymuje voucher w formie załącznika do elektronicznej wiadomości na wskazany przez siebie adres email.

1.4 Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Nabywcy w dniu realizacji Vouchera.

  • Użytkownik – każdorazowy posiadacz Vouchera.

  1. WARUNKI OGÓLNE UŻYTKOWNIKA VOUCHERA

2.1 Warunkiem rozliczenia Vouchera przez Wydawcę, jest okazanie Vouchera przez Użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej obsłudze lokalu w momencie składania zamówienia. Vouchery okazane przez Użytkownika po wystawieniu rachunku za usługę, lub w momencie wystawienia rachunku za usługę, nie podlegają rozliczeniu.

2.2 Voucher jest dokumentem uprawniającym posiadacza Vouchera do pełnej bądź częściowej zapłaty za usługi świadczone przez Wydawcę. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanego towaru lub usługi jest niższa niż wartość Vouchera. Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału.

2.3 Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość Vouchera. Vouchery można łączyć celem zapłaty za jedną usługę.

2.4 Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.

2.5 Posiadaczem Vouchera jest osoba wskazana przez podmiot nabywający Voucher.

2.6 Wartość usługi rozliczona przez Użytkownika za pomocą Vouchera nie podlega innym rabatom oraz promocjom oferowanym w Restauracji Karczma Zapiecek, ul, Krupówki 43, 34-500 Zakopane.

2.7 Restauracja Karczma Zapiecek, ul, Krupówki 43, 34-500 Zakopane. ma prawo odmówić realizacji

Vouchera w następujących przypadkach:

  • Upływu terminu ważności Vouchera, czyli do dnia 30 XII 2020
  • Uszkodzenia Vouchera uniemożliwiającego odczytanie danych zapisanych na Voucherze.

  1. WARUNKI ZAKUPU I PŁATNOŚCI

3.1 WARUNKI ZAKUPU VOUCHERA

3.1. A Zakupu Vouchera można dokonać poprzez kontakt mailowy [email protected].

3.1.B Wartość vouchera nie może być niższa niż 100 PLN

3.1.C Do każdej wpłaty za Voucher (min. 100 PLN) Restauracją Karczma Zapiecek dodaje dodatkowe 20% wartości do wykorzystania na usługi gastronomiczne (przykład: Użytkownik wpłacając 100 PLN i dostaje 20% czyli otrzymuje voucher o wartości 120 PLN).

3.1.D Ważność Vouchera upływa dniu 30 XII 2020

3.1.E Voucher opatrzony jest imieniem i nazwiskiem Użytkownika oraz indywidualnym numerem id.

3.2 WARUNKI PŁATNOŚCI ZA VOUCHER

3.2.A Udostępnioną formą płatności za Voucher jest wyłącznie przelew na konto Santander Bank Polska S.A. / Nr konta: 47 1090 2053 0000 0001 2025 4730
Dane do przelewów zagranicznych: SWIFT: WBKPPLPP, IBAN: PL 47 1090 2053 0000 0001 2025 4730

3.2.B Voucher zakupiony przelewem Użytkownik otrzymuje w formie elektronicznej (do 48 godzin od zaksięgowania płatności).

3.2.C Użytkownik zobowiązany jest do podania w tytule przelewu: Voucher – Zapiecek – imię i nazwisko (przykład: Voucher – Zapiecek – Jan Kowalski)

  1. WARUNKI REKLAMACJI I ANULACJI VOUCHERA

4.1 Voucher można anulować do 14 dni roboczych od jego zakupu, pod warunkiem, że nie został wykorzystany. Anulowanie Vouchera w tym terminie uprawnia nabywcę do otrzymania pełnego zwrotu kosztów Vouchera. Po upływie 14 dni od nabycia vouchera, otrzymanie zwrotu poniesionych kosztów nie będzie możliwe.

4.2 Ewentualne reklamacje usługi należy zgłaszać mailowo na adres: [email protected]

  • Reklamacje rozpatrywane są do 14 dni roboczych.

  1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1 Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Remo Sp. z o. o. Sp.j, ul. Plac na Groblach 21, 31-101 Kraków, NIP: 6762399699 zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

5.3 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe Użytkowników używane są wyłącznie w celu zakupu i realizacji Vouchera lub ewentualnej rezerwacji miejsc w restauracji.

5.4 Użytkownik nie będzie otrzymywać dodatkowych informacji marketingowych i handlowych. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych i handlowych.

5.5 W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub zmiany swoich danych na adres email [email protected]

5.6 Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

5.7 Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które zostały skradzione, bądź uszkodzone po przekazaniu Nabywcy.

6.2 Wydawca ma obowiązek okazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu na każde jego żądanie.

6.3 Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę Vouchera z momentem dokonania zapłaty.

6.4 Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu.

6.5 Za oryginalne i ważne uznaje się tylko i wyłącznie Vouchery zakupione u Wydawcy. Odsprzedaż lub próba odsprzedaży unieważnia Voucher bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.

6.6 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.05.2020 i może zostać zmieniony przez Restaurację Karczma Zapiecek w dowolnej chwili. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze publikowana na stronie REGULAMIN